ΑΞΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

●        Ακαδημαϊκή

●        Αγορά Εργασίας

●        Επένδυση σε εμπειρίες

●        Διεθνείς γνωριμίες

●        Επαγγελματισμός

●        Άριστη χρήση Αγγλικής Γλώσσας

●        Δυνατότητες εύρεσης εργασίας διεθνώς

TUITION FEES & COST OF LIVING IN G. BRITAIN

        Loan – England

        Grant – Scotland

        Loan & Grant – Wales

 

        €

 

Cost of Living per year

Tuition Fees

per year

Total Cost

of Studies

Outside London

(3 years)

10,000

 

9,000  Average sum (Government Loan)

30,000

(3x10,000)

London

(3 years

17,000

9,000

(Government Loan 

51,000

(3x17,000

Scotland

4 years

10,000

1,500

40,000

(4x10,000)   *

 

* It is due to the University and the course you have  chosen.  There courses for 3 years studies and courses for 4 years studies.

 

THE MOST IMPORTANT DATES FOR APPLICATION up to AUGUST 2013

Submission of the application Form       ( IMMEDIATELY )

 

 

FINAL EXAMS  Results   ( JULY SEPTEMBER)

 

UNIVERSITIES ANSWER  & IELTS EXAMS OR EQUIVALENT CERTIFICATES      (APRIL – AUGUST)

 

FINAL CHOICE 2 UNIVERSITIES , FIRM & INSURANCE  ( MAY JUNE)

                                                                                      

APPLICATION FOR ACCOMMODATION (HALS OF RESIDENCE  (JULY)

                                                        

CONFIRMATION PLACE AT THE UNIVERSITY   (AUGUST)                                                             

                                                                                                 

APPLICATION FOR TUITION FEES  LOAN   (JULY-AUGUST)

 

FINAL QUIDLINES  BEFORE DEPARTURE FOR THE UNIVERSITY

(SEPTEMBER)

 

LOAN FOR TUITION FEES FOR ALL YEARS OF STUDIES

 

Every student can take loan without guarantor. He/she needs only passport and student’s  certificate in order to cover the cost of studies in any Great Britain University.

The loan can be paid by the students after he/her graduation , if he/she works and the yearly income is over than € 24,000 . NOTE: There is no any problem about the  country he /she is working. 

For the settlement of the loan he/she  can pay only the 10% over the sum of income € 24,000.

For example if somebody has yearly income  € 30,000 he must pay : € 30,000-24,000   =6,000 x 10% =  €600  yearly or € 50 per month.

 

INFORMATION HOW WE PROCESS AN APPLICATION

 

STEP ONE     :        Qualification of the student

STEP TWO    :        English Language Qualification  (We are going to help him/her to improve his/her English in a School we will decide(one or two months )

STEP THREE :        Choosing the course

STEP FOUR   : Choosing University

STEP FIVE    : Payment a sum in advance (We decide how much ) The application fees for UCAS is £23

STEP SIX     :  Filling the application

 

REGISTRATION INTO  GREAT BRITAIN UNIVERSITIES

 

APPLICATION  PROCESS THROUGH UCAS  SYSTEM

 

Cost  of applying

Paying for your application

There is a fee for making an application for higher education. The amount depends upon how many courses, universities and colleges you apply to.

How much will it cost?

If you apply to more than one course, university or college, the cost is £23 for the 2013 entry application cycle. If you only apply to one course at one university or college, you pay £12 for 2013 entry. Our welcome letter will explain how you can add more choices later (if you have paid the single application fee and add further choices, you pay a further £11).

When do I need to pay?

You pay after you have completed your application and are in the process of sending it to us (or to your referee).

If you're paying by card, you'll be asked for your card details once you have agreed to the terms of the declaration and data protection statement.

Sending your application

Once you've paid, your application will be sent to us or to your school (if you're applying through a school or college). If you have a verified email address, we will send you an email when you successfully send your application to UCAS, or to your school or college, which will explain what happens next. If you send it to a school or college, you will also receive an email when they send the completed application to us.

Once we receive your application, either from you or your referee, we'll process it, send it to each of your chosen universities and colleges and send you a welcome letter.

You can only send us one application in each year's application cycle.If you send a second application, it will be cancelled and you will not receive a refund.

 NOTICES

On the www.ucas.com you can find all the details you need about Universities & Colleges,  about all the courses in Great Britain.

Share Button
If you are searching for responsibility, seriousness and experience in the issue of the foreign language education, then trust us.
Our 34 years experience  in the teaching of foreign language education, the dynamic teaching staff and the production of ours original educational  material, ensure high rates of success in our students for the     obtainment of foreign language degree.

FOREIGN LANGUAGES

Do you like our site

Ναί / Yes - 75%
Όχι / No - 20.8%

Total votes: 24
The voting for this poll has ended on: December 31, 2014